New Project (43)

SCHOOL

 • Sankaracharya Sankrit Kanyshram
 • Gurukula Sanskrit Vidyalaya & Mahavidyalaya
 • Laxminarayan Gurukul Ashram
 • Bharatiya Vidyaneketan

HOSTEL

 • Rushikula
 • Nabajyoti
 • Bharatmata Vedic Ashram
New Project (44)

OTHERS

 • Free Coaching Center
 • Ratri Pathashala
 • Bala Sanskar Kendra

Places

 • Sankaracharya Sanskruta Kanya Ashram (Residential) Jaleshpatta, Tumudibandha, Kandhamal.
 • Gurukul Sanskrit Vidyalaya, Chakapada, Kandhamal with residential facilities for boys and girls.
 • Gurukul Sanskruta Mahavidyalay, Chakapada, Kandhamal.
 • RushikulSevashram, Kuntura, Sambalpur